top of page

4.ENGELLİLİK POLİTİKALARINDAN SORUMLU BAKANLIK VE KURUMLAR

Engellilik politikalarından sorumlu Bakanlık; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), sorumlu Kurum; Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Müdürlüğün illerdeki temsilci kurumları; aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri, ilçelerde ise sosyal hizmet merkezleridir. Özel eğitim politikalarından sorumlu Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığı, sorumlu Kurum; Bakanlığa bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Esasında her bir bakanlık ve bağlı kuruluşlar, engellilere yönelik hizmetlerde sorumluluk sahibidir.

Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ulusal mevzuatın Sözleşme’ye uyumunu sağlamak ve diğer görevleri yerine getirmek üzere 13.07.2013 tarihinde oluşturulan “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu”, 3 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan 2021/23 sayılı Genelge ile yeniden oluşturulmuştur. Bakınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-7.pdf

Öte yandan engellilik politikalarına yön vermek üzere ASHB tarafından “2030 Engelsiz Vizyon Belgesi” hazırlanmıştır. Belge, 8 başlık altında 31 hedef ve 107 eylem planından oluşmaktadır. Bakınız: https://www.aile.gov.tr/media/94447/2030_engelsiz_vizyon_2021.pdf

bottom of page