top of page

12.EĞİTİM HAKKI

 

12.1.Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı

Özel gereksinimli çocuklar 12 yıllık zorunlu eğitim-öğretim hakkından ayrı tutulamazlar. Engelliler Hakkında Kanun’un 15’inci maddesinde yer aldığı gibi “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelliler, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır.” Okula devam eden engelli çocukların gereksinimlerine yönelik her türlü önlemin, okul yönetimlerince alınması zorunludur. Görme engelli çocuklar için Braille Alfabesi ile ders materyalleri, işitme engelli çocuklar için FM sisteminin temini ve/veya işaret dili eğitiminin verilmesi gibi makul düzenlemelerin ve bedensel engellilerin gereksinimleri olan rampa, engelli tuvaleti ve erişilebilir servis hizmetinin sağlanması yasal zorunluluktur. Zorunlu eğitim süresinde işitme engelliler ve zihinsel engelliler, talepleri halinde yabancı dil dersinden muaftır.

Evde eğitim hakkı:

Zorunlu öğrenim çağında olup okula gidemeyen, evden çıkması mümkün olmayan (Örneğin; solunum cihazına bağlı olan) özel gereksinimli çocukların evde eğitim hakkı vardır. Bu çocukların özel gereksinim raporunda, evde eğitim gereksinimi belirtilir. Raporunda evde eğitim gereksinimine dair ifade olmayanlar, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)’nin talebi doğrultusunda yetkili bir hastaneden 3 hekim imzalı durum bildirir sağlık kurul raporu alır. Raporda bir eğitim dönemini kapsayan süre/aylar için evden çıkmasının uygun olmadığı belirtilir.

Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti (Destek Eğitim):

Evden çıkması mümkün olmayan bedensel engelli bireylerin evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaları için RAM’a başvuru yapmaları ve bu haktan yararlanmak için yetkili bir hastaneden evden çıkmalarının uygun olmayacağına dair 3 hekim imzalı durum bildirir sağlık kurul raporu almaları gerekir. Durum bildirir raporu için hastaneden, Alo 182 ya da MHRS’den randevu alınır.

Özel gereksinimli/engelli bireylere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri:

20 Şubat 2019 tarihinden önce alınmış geçerli raporu olanların özel eğitim hakkından yararlanmaları için raporlarında en az %20 engelli oldukları belirtilmiş olmalıdır. ÇÖZGER raporu alan 18 yaş altı çocukların, özel eğitim, fizyoterapi, rehabilitasyon veya benzeri gereksinimleri rapora yazılmış olmalıdır. Belirtilen raporlara sahip olan çocuklar, RAM değerlendirmesi sonucu özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanır.

 

Özel eğitime devam etmek için izinli olma hakkı:

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre; örgün eğitime devam eden çocukların özel eğitime devam edebilmeleri için, okullarından haftada yarım gün izinli olma hakları vardır.

Özel eğitim sürecine ailelerin katılımı esastır: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin “Özel eğitimin temel ilkeleri” başlıklı 5’inci maddesinin (g) fıkrasına göre, “Ailelerin, özel eğitim sürecinin her aşamasına aktif katılmalarının sağlanması” esastır. Çalışan anne ve babaların, çocuklarını özel eğitime götürüp getirmek amacıyla kurumlarına yazacakları dilekçelerde, Yönetmeliğin bu maddesini dilekçelerine yazmaları önerilir.

Özel gereksinimli öğrencilere eğitim/ulaşım desteği: Özel eğitim kurumlarına devam eden çocukların özel eğitim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan personelin özel eğitim alan çocuklarına, ilave eğitim desteği ödeneği verilmektedir.

Özel eğitim alan öğrenciler, kurumlardan okullarına devamlarını sağlamak amacıyla, ücretsiz taşıma hizmetinden yararlandırılır (Bakınız: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği, 2014).

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre; özel eğitim alan çocukların, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.

Sınıf tekrarı: MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre; Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak; velinin yazılı talebi ve BEP Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda bu çocuklar için bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

COVİD-19 salgın sürecinde eğitime erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle eğitime devam edemeyen çocukların sınıf tekrarına ilişkin olarak, 8 Mayıs 2020 tarihinde, Yönetmeliğe “Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” başlığı ile Ek Madde 1 ilave edilmiştir. Buna göre; … Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

 

12.2.Üniversite sınavında haklar

Üniversite sınavında öğrencilerin engel durumlarına uygun ek süre, okuyucu, işaretleyici vb. haklardan yararlanabilmek için başvuru aşamasında adayların, engelli sağlık kurul raporlarını ÖSYM kayıt bürosuna vermeleri gerekmektedir. Bakınız: Engellilere yönelik sınav uygulamaları https://engelsiz.yok.gov.tr/Documents/SinavUygulamalari/sinav_uygulamalari.pdf

Yükseköğrenimde katkı payı ödemesi: Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yüksek Öğrenim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından; program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Kayıt yaptırma sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları tutarlar, iade edilir.

ÖSYM Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi: Engelli öğrencilere öğrenim görmek istedikleri yükseköğrenim programı hakkında danışmanlık yapmak; biriminin görevleri arasındadır. Sınav günü, Çağrı Merkezi (444 67 96) açık tutulmaktadır.

Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) İlişkin Aldığı Kararlar: Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı (11 Şubat 2022).

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir.

Hangi Adayların TYT ve AYT Sınav Puanı Hesaplanacak: TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

Özel Yetenek Programlarına Başvuru İçin Taban Puan İlgili Üniversite Tarafından Belirlenecek: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.

Bazı programlardaki başarı sırası koşulu devam edecektir: Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puan uygulaması: 2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

Sınav Süresi Uzatıldı: Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Yeni düzenleme ile özel yetenekli engelli gençlerin durumu: Bilindiği üzere, 09 Aralık 2013 ve 25 Eylül 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlarda %40 ve üzeri engelli olan adaylar için; özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda, TYT puanı 100 ve üzerinde olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edilmesi ve TYT puanları değerlendirmeye katılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilmesi, bu sınavı kazanan öğrencilerin programlara kayıtlarının yapılmasını sağlanmıştı ve bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli idi. Böylece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kontenjanının %10’u, engelli öğrencilere ayrılmıştı. Bu kontenjanlara ilişkin düzenlemede azalma söz konusu değildir.

11 Şubat 2022 tarihinde yapılan düzenlemede, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kontenjanlarında engelli öğrencilere ayrılan %10 kontenjana ilişkin azalma söz konusu değildir. Öte yandan düzenlemede; “Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır” ifadeleri olduğundan, engeli olan özel yetenekli adayların, başvuru yapacakları üniversiteden bilgi almalarını ve üniversitelerin bu konudaki duyularını takip etmelerini öneririz. Bilgi için bakınız: https://engelsiz.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2019/yok-baskani-sarac-engelli-ogrencilerle-bulustu.aspx

Yeni karar metni için bakınız: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/yok-ten-yks-ye-iliskin-kararlar.aspx

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar için;  “Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını ilgili yılda ÖSYS başvurularında ÖSYM’ye başvuruda “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve özel yetenek sınavı başvurularında ilgili yıla ilişkin engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yapacakları yükseköğretim kurumuna sunmaları gerekir. Bakınız: https://engelsiz.yok.gov.tr/Documents/Kararlar/ozel_yetenek_sinavi_yil_karari.pdf

Engelli Sporcular: Engelli gençler için Paralimpik ve Deafolimpik Oyunlarında ve Dünya Özel Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceyi alanlara, milli sporcularda olduğu gibi özel bir puan verilmektedir. Bu gençler, özel yetenek sınavlarına girmeyecek ve yerleştirmelerini ÖSYM yapacaktır. “2019-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar İçin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları” kısmında yer alan uyarıya göre; engelli adaylar tabloda yer alan "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünü tercih edemezler. Bakınız: https://www.osym.gov.tr/TR,16970/2019--yks-milli-sporcu-yerlestirme-islemleri-tercihlerin-alinmasi-24092019.html

Üniversitede ders muafiyeti: Makul düzenlemelerin yapılmasına rağmen, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çeken öğrenciler, varsa o derse eşdeğer olan başka bir dersi alabilir. 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararında; işitme engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversite kurulunun belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesine karar verilmiştir.

Yurtta kalan üniversite öğrenciler: Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğine göre; tekerlekli sandalye kullananlar, görme engelliler, skolyoz hastaları gibi tek başına şehir içi otobüslere binemeyenlere yaşadıkları şehirde yurt imkanı sağlanır. Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) bilgi alınabilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre ile %40 ve üzerinde engelli olan öğrenciler, ailelerinin ikamet adreslerine bakılmadan Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan yararlanabilir.

Üniversite bursu hakkında: KYK bursu, katkı ve öğrenim kredileri ile Başbakanlık Bursu için %40 ve üzeri engelli olanlarla, anne veya babası %40 ve üzeri engelli olanlar; öncelik hakkından yararlanır. Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğrenime başlayan öğrenci, ilk yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması durumunda, Başbakanlık Bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda engelli öğrenciye destek verilmektedir. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs desteği karşılıksızdır. Engelli olup muhtaç aylığı (Vakıf maaşı) alanlar, bu burstan yararlanamaz.

KYK geri ödemeleri hakkında: KYK geri ödemelerinde mevzuat ile belirlenmiş bir muafiyet yoktur. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin “Borcun Silinmesi” başlıklı 4’inci maddesinde “Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir” ifadeleri vardır. Dolayısıyla çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olup, “sürekli olarak çalışamaz durumda” olduklarını raporla tespit ettirenlerin, borçları silinecektir.

 

Ücretsiz ulaşım desteği:

Özel eğitim alan öğrencilerin, kurumlardan okullarına devamlarını sağlamak için ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanırlar. Bakınız: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği, 2014.

Üniversite sınav başvurusu: Üniversite sınavında öğrencilerin engel durumlarına uygun; ek süre, okuyucu, işaretleyici desteği gibi düzenlemelerin yapılabilmesi için başvuru aşamasında engelli sağlık raporlarını ÖSYM kayıt bürolarına vermeleri gerekmektedir. Kayıt sonrası adaylar, engellilik durumlarının sisteme işlenip işlenmediğini mutlaka kontrol etmeli, eğer işlenmemiş ise ÖSYM ile iletişime geçmelidir.

Ders muafiyeti: Engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çeken öğrenciler, üniversitenin onayı ile makul düzenlemeler yapılarak öğrencinin belirlenen dersi alması sağlanır. Buna rağmen, öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremezse, varsa o derse eşdeğer olan başka bir dersi alabilir. 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararında; işitme engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversite kurulunun belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesine karar verilmiştir.

Özel yetenekli gençlerin üniversiteye geçişi: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kontenjanının %10’u, engelli öğrencilere ayrılmıştır. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile TYT taban puanı 100 olarak belirlenen bu adaylar TYT puanları değerlendirmeye katılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilir. Ayrıca engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Engellilerin puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir. Bakınız: https://engelsiz.yok.gov.tr/kararlar

Engelli Sporcular: Engelli gençler için Paralimpik ve Deafolimpik Oyunlarında ve Dünya Özel Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceyi alanlara, milli sporcularda olduğu gibi özel bir puan verilmektedir. Bu gençler de özel yetenek sınavlarına girmeyecek ve yerleştirmelerini ÖSYM yapacaktır. 2019-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar İçin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları) yer alan uyarıya göre; engelli adaylar tabloda yer alan "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünü tercih edemezler. Bakınız: https://www.osym.gov.tr/TR,16970/2019--yks-milli-sporcu-yerlestirme-islemleri-tercihlerin-alinmasi-24092019.html

Yükseköğrenimde katkı payı ödemesi: Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; Yüksek Öğrenim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından; program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Birinci öğretim ve açıköğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, program süresi ve kayıtlı bulunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli raporunu kayıt sonrası ibraz edenlere ödemiş oldukları tutarlar iade edilir.

Yurtta kalan üniversite öğrencileri: Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliği’ne göre; tekerlekli sandalye kullananlar, görme engelliler, skolyoz hastaları gibi tek başına şehir içi otobüslere binemeyenlere yaşadıkları şehirde yurt imkânı sağlanır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) başvurarak konu hakkında bilgi alınız.

9 Nisan 2021 tarihli Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Bakanlık tarafından işletilen yurtlarda barınma şartları bakımından, öğrenci ailesinin ikamet yerinin belirlenmesinde; sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler istisna tutulur.

Üniversite bursu hakkında: Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, katkı ve öğrenim kredileri ile Başbakanlık Bursu için %40 ve üzeri engelli olanlarla, anne veya babası %40 ve üzeri engelli olanlar; öncelik hakkından yararlanır. Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğretime başlayan öğrenci, ilk yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması durumunda, Başbakanlık Bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda engelli öğrenciye destek verilmektedir. 2019-2020 yılı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs desteği karşılıksızdır. Engelli olup muhtaç aylığı (vakıf maaşı) alanlar, bu burstan yararlanamaz.

KYK geri ödemeleri hakkında: KYK geri ödemelerinde mevzuat ile belirlenmiş bir muafiyet yoktur. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nin “Borcun Silinmesi” başlıklı 41. maddesinde “öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir” ibareleri vardır. Dolayısıyla çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olup, “sürekli olarak çalışamaz durumda” olduklarını raporla tespit ettirenlerin, borçları silinecektir.

bottom of page